تبیان

هسته سلول (بخش دوم)

هسته سلول (بخش دوم)

هسته سلول (بخش دوم) پوشش هسته، منافذ هسته ای ارتباط بین درون و بیرون هسته را فراهم می آورند. هسته