تبیان
تبیان

رئیس جمهور بعدی شرایط سختی خواهد داشت

رئیس جمهور بعدی شرایط سختی خواهد داشت

رئیس جمهور بعدی شرایط سختی خواهد داشت جبهه مردمی، هنوز هم برای رسیدن به وحدتی كه از اهداف اولیه تشكیل